Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, iż dnia 26 stycznia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00, Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie.

Opis w/w zadania objętego dofinansowaniem znajduje się w zakładce Projekt Unijny.