PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BANINIE

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje iż, od początku października funkcjonuje zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Banino. Zgodnie z umową realizacja zadania miała nastąpić do 26 października 2018 r. Jednakże wszystkie prace wykonano do końca września 2018 r.

 

Zakres robót obejmował zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Banino, w tym między innymi:

  • remont instalacji zasilania rozdzielni głównej;

  • nową instalację elektryczną i oświetleniową ;

  • nową instalację sterowania i AKPiA ;

  • dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody;

  • podłączenie dwóch zestawów pompowych hydroforowych;

  • dostawę i montaż pompy płucznej i dmuchawy do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych;

  • wyposażenie stacji w agregat sprężarkowy oraz osuszacz powietrza;

  • wymianę istniejących podwodnych agregatów pompowych wraz z rurociągami tłocznymi;

  • podłączenie odpływu podczyszczonych wód poprocesowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących osadników wód popłucznych;

  • remont węzła sanitarnego.

 

Efektem inwestycji jest zwiększona wydajności stacji wodociągowej umożliwiającej dystrybucję w ilości Qhmax = 120 m3/h przy zachowaniu maksymalnego poboru wody ze studni głębinowych i przy zachowaniu jakości uzdatnianej wody na poziomie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294).

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody poprawi jakości uzdatniania wody, zwiększy przepustowości i zapewni bezawaryjną ciągłość dostawy wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych mieszkańcom miejscowości Banino.

 

Koszt robót budowlach wyniósł niespełna 2 mln złotych. 

 

Dodatkowo na początku 2018 roku na stacji uzdatniania wody w Baninie wybudowane zostały zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz z pompownią wody II stopnia oraz niezbędną infrastrukturą. Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł ponad 1 mln złotych. Inwestycja ta ujęta została w projekcie unijnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”. Dofinansowanie zadania z Unii Europejskiej wyniosło blisko 600 tys. złotych.