Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

 

Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Zał. nr 3 - Oświadczenie (grupa kapitałowa)

 

Zał. nr 4 - Wzór Umowy

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty