Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

 

Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. nr 3 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

 

Zał. nr 4 - Wzór umowy

 

Zał. nr 5 - Wykaz usług

 

Zał. nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

Zał. nr 7 – Mapa z lokalizacją rozbudowywanych zbiorników

 

Wyjaśnienie nr 1 (20.08.2021)

 

Modyfikacja Załącznika nr 4 – Wzór umowy, zgodnie z Wyjaśnieniem nr 1 (20.08.2021)

 

Unieważnienie postępowania