- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1   - Formularz oferty

- Załącznik nr 2   - Oświadczenia wykonawcy

- Załącznik nr 3   - Oświadczenie (grupa kapitałowa)

- Załącznik nr 4   - Wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 5   - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Załącznik nr 6   - Wzór umowy

- Załącznik nr 7   - Dokumentacja

Część 1 (Etap I)   

- Projekt budowlany ---(388MB-pdf)

- STWiORB

Część 2 (Etap II)

- Projekt budowlany - TOM I---(148MB-pdf)

- Projekt budowlany - TOM II---(332MB-pdf)

- STWiORB

- Załącznik nr 8   - Orientacja (mapa poglądowa)

- Załącznik nr 9   - Wizualizacja włazu

- Załącznik nr 10 – plik JEDZ z rozszerzeniem XML

 

- Zmiana SIWZ 1

- Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

 

- Zmiana SIWZ 2

-         Zał. nr 1 – Komora zasuw ul. Słoneczna

-         Zał. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu S43RS

-         Zał. nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu arkusz 1

-         Zał. nr 4 – Zmieniony rozdział III SIWZ

-         Zał. nr 5 – Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ

 

- Sprostowanie (zmiana ogłoszenia o zamówieniu)

 

 

- Zmiana SIWZ 3

 

- Sprostowanie (zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2)

 

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY