- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1   - Formularz oferty

- Załącznik nr 2   - Oświadczenia wykonawcy

- Załącznik nr 3   - Oświadczenie (grupa kapitałowa)

- Załącznik nr 4   - Wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 5   - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Załącznik nr 6a   - Wzór umowy (część 1)

- Załącznik nr 6b - Wzór umowy (część 2)

- Załącznik nr 7   - Dokumentacja

Część 1:

- Dokumentacja projektowa

- STWiORB

Część 2:

- Badania geotechniczne

- Sieć kanalizacji sanitarnej (PB)

- Sieć wodociągowa z przyłączem

- Wewnętrzna linia zasilająca przepompownię (PB)

- Sieć kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu (PW - Tom 2A)

- Przepompownia (PW - Tom 2B)

- Branża drogowa (PW)

- Przepompownia (PBZ - Tom 4)

- STWiORB

- Załącznik nr 8a - Orientacja (część 1)

- Załącznik nr 8b - Orientacja (część 2)

- Załącznik nr 9   - Wizualizacja włazu

- Załącznik nr 10 – plik JEDZ z rozszerzeniem XML

 

- WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

- Przedmiary dla części nr 2 zamówienia

- Sprostowanie (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu)

 

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1