Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zał. nr 4 - Wzór umowy

Zał. nr 5 - Wykaz usług

Zał. nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Zał. nr 7 – Dokumentacja techniczna

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania