Przerwa w dostawie wody w Żukowie

Informujemy Odbiorców zamieszkałych w Żukowie przy ul 3 Maja, Gdańskiej, Jana Pawła II, Do Raduni, Spokojnej, Stulecia Niepodległości, że w chwili obecnej trwa usuwanie awarii na sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody może potrwać do godziny 18:00. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Informacja o dodatkowym zadaniu w projekcie unijnym

18 września 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

 

Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.:

„Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie”.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac dotyczących modernizacji przepompowni w Żukowie przewiduje się na lata 2018-2019.

 

Dofinansowanie zdania z UE wynosi:  1 714 589,09 zł

Rozszerzenie zakresu projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

- rozszerzenie zakresu projektu

 

18 września 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.:

„Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie”.

Przepompownia ścieków w Żukowie jest główną przepompownią na terenie Gminy Żukowo, przyjmującą ścieki z terenu całej gminy. Wstępnie podczyszczone ścieki są przetłaczane kolektorami do oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku.

Powyższa inwestycja jest niezbędna, ponieważ stan istniejącej przepompowni jest niezadowalający a urządzenia są w znacznym stopniu wyeksploatowane i wymagają wymiany, wynikiem czego są uciążliwe zapachy dla okolicznych mieszkańców i samych pracowników. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym przedmiotowym działaniem oraz okolicy.

 

  

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac dotyczących modernizacji przepompowni przewiduje się na lata 2018-2019.

Dofinansowanie zadania z UE wynosi: 1 714 589,09 zł

Warunki techniczne dostawy wody dla nieruchomości zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Baninie.

W trosce o dobro Odbiorców zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Baninie tj mieszkańców Banina, Miszewa, Miszewka, Dąbrowy, Nowego Tuchomia, Rębiechowa, Tuchomia (ulica Żukowska i Strażacka)  części Barniewic i części Czapli Spółka Komunalna Żukowo Sp z o.o. wstrzymuje wydawanie zapewnień oraz warunków technicznych dostawy wody dla podłączeń nowych nieruchomości.

Warunki techniczne oraz zapewnienia nie będą wydawane z uwagi na brak technologicznych możliwości obsługiwanych urządzeń wodociągowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości dostawy wody dla w/w miejscowości. Podjęto czynności, które mają na celu wybudowanie nowej Stacji Uzdatniania Wody, której termin uruchomienia szacuje się na II połowę 2020r. O terminie wznowienia wydawania zapewnień oraz warunków technicznych poinformujemy na stronie internetowej www.skzukowo.pl.