Wymiana wodomierzy mechanicznych na ultradźwiękowe

 

 

Szanowni Odbiorcy uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Spółka Komunalna Żukowo Spółka z o. o. rozpoczęła montaż wodomierzy ultradźwiękowych. Przedmiotowe urządzenia posiadają możliwość zdalnego odczytu, który umożliwi rzeczywiste rozliczanie naszych Odbiorców. Wymiany wodomierzy rozpoczną się od dnia 27.02.2018r. od północnej części Gminy Żukowo. Pierwsze wymiany zaplanowano w miejscowości Banino na następujących ulicach: Borowieckiej, Sosnowej, Wierzbowej, Brzozowej, Kasztanowej, Cedrowej, Klonowej, Żeglarskiej i Dębowej.

 

 

Zakres projektu

 

                                                               „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

 

26 stycznia 2018 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” (umowa nr nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00). Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Gdańsk, w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żukowo: Żukowie, Borkowie, Pępowie, Baninie, Tuchomiu, Chwaszczynie oraz w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie.

 

Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez realizację pełnego wariantu inwestycyjnego składającego się z 7 zadań, które łącznie obejmują:

 

- budowę 82,6 km sieci kanalizacyjnej,

- budowę 43 m i modernizację 2,78 km wadliwych odcinków sieci wodociągowej,

- budowę 6 zbiorników na wodę w miejscowościach Chwaszczyno, Banino i Skrzeszewo,

- zakup specjalistycznego taboru do eksploatacji sieci.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska ok. 3239 mieszkańców Gminy. Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie planowanej przepompowni ścieków, a budowa 6 zbiorników podnoszenia ciśnienia wody pitnej w Chwaszczynie, Baninie i Skrzeszewie poprawi dostawę wody w miejscowościach zamieszkiwanych łącznie przez 15 534 osób. Planowanym efektem projektu jest również oszczędności wody w ilości ok. 450m³/rok poprzez naprawę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej o długości 2,79km. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku.

 

Wartość projektu wynosi 87 116 837, 98 zł.

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 45 227 949,25 zł.

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI:

 

l.p.

ZADANIA

Mapy - pobierz

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Żukowo, Borkowo

 

1.1.

Część I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w zakresie Części I – Żukowo, Borkowo, Zadanie 1 – Żukowo – rejon ul. Jabłoniowej, obszar pomiędzy ulicami Batorego i Prusa

mapa.1,mapa.2,mapa.3 mapa.4 ,  mapa.5 .

1.2.

 

Część i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w zakresie Części i – Żukowo, Borkowo, Zadanie 2 – Borkowo – rejon ul. Nowowiejskiej, Pod Elżbietowo, Głębokiej i ulic przyległych oraz po drugiej stronie ul. Kartuskiej, ulice: Spacerowa, Radosna, Kolonijna, Polna

mapa.1,mapa.2,mapa.3

mapa.4,mapa.5,mapa.6

mapa.7,mapa.8,mapa.9

1.3.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej rejon ul. Kartuskiej i Spacerowej w Borkowie

        mapa.1 .

1.4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie; rejon ul. Nowowiejskiej i Elżbietańskiej

        mapa.1 .

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Pępowo

2.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pępowie: Zad. 1 rejon ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Lipowej, Gdańskiej, Armii Krajowej

    mapa.1,mapa.2 .

2.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pępowie: Zad. 2 rejon ul. Słoneczne Tarasy, Armii Krajowej

         mapa.1 .

2.3.

Część II – Pępowo - ulice Gdańska, Lipowa, Staszica, Chłopska, Górna oraz ulice do nich przyległe

 

3

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino w obrębie ulic: Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny, Lawendowej, Malinowej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej

mapa.1,mapa.2,mapa.3

mapa.4,mapa.5,mapa.6

mapa.7,mapa.8,mapa.9

4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Tuchom

4.

Części IV – Tuchom lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa i ul. Wodnika, z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11,

m12,m13,m14,m15,

m16,m17,m18,m19,

m20,m21.

5

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żukowo dla części m. Rębiechowo, Czaple i Leźno

5.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (etap I)

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11,

m12,m13.

5.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Rębiechowo, Czaple i Leźno z odprowadzeniem ścieków do kolektora w Czaplach (etap II)

m1,m2,m3,m4,m5,m6,

m7,m8,m9,m10,m11.

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Chwaszczyno. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

6.1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Chwaszczyno

 mapa.1,mapa.2,mapa.3

 mapa.4 .

6.2.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno

           mapa.1.

6.3.

Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Polna i Rewerenda w Chwaszczynie

     mapa.1 , mapa.2 .

7

Budowa zbiorników do podnoszenia ciśnienia w m. Banino, Chwaszczyno, Skrzeszewo

7.1.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Banino

 

7.2.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Chwaszczyno

 

7.3.

Budowa zbiorników na wodę wraz z infrastrukturą w m. Skrzeszewo

 

 

 

1. Harmonogram realizacji projektu – aktualizacja 20.11.2018 r

 

 

 

 

 

 

informacja

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje , że nie zajmuje się wodami opadowymi.