Inne usługi

Cennik usług świadczonych przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp z o.o.

L.p.

Opis usługi

Cena netto

1

Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

178,86 zł

2

Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wod-kan

203,25 zł

3

Uzgodnienie planu zagospodarowania działki lub lokalizacji obiektów budowlanych

56,91 zł

4

Uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji technicznej inwestycji liniowych innych branż

4a a

do  500 mb

81,30 zł

4 b

powyżej  500 mb

243,90 zł

5

Plombowanie wodomierza głównego

56,91 zł

6

Odbiór wodomierza – podlicznika wraz z plombowaniem

65,04 zł

7

Za dokonanie odbioru końcowego przyłącza wodociągowego

203,25 zł

8

Za dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją na terenie nieruchomości Odbiorcy

203,25 zł

9

Za dokonanie odbioru końcowego podłączenia zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

203,25 zł

10

Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej DN 90-125

569,11 zł

11

Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej DN 160-200

1 138,21 zł

12

Odbiór sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

178,86 zł

13

Nie dokonanie odbioru z winy wykonawcy

81,30 zł

14

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy

14 a

wodomierz mechaniczny ø 15

138,21 zł

14 b

wodomierz mechaniczny ø 20

162,60 zł

14 c

Wodomierz ultradźwiękowy ø 15,   ø 20

406,50 zł

14 d

pozostałe wodomierze

wg indywidualnej kalkulacji

15

Zakręcenie przyłącza na życzenie Odbiorcy

81,30 zł

16

Odkręcenie przyłącza na życzenie Odbiorcy

81,30 zł

17

Bezzasadne wezwanie służb komunalnych

81,30 zł

18

Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym bez odbudowy nawierzchni

500,00 zł

19

Uszkodzenie sieci wodociągowej

5 000,00 zł

20

Uszkodzenie sieci kanalizacji sanitarnej

5 000,00 zł

21

Naprawa uszkodzonej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

wg indywidualnej kalkulacji

22

Godzina pracy pracownika technicznego łącznie z dojazdem

105,69 zł

23

Godzina pracy pracownika technicznego

48,78 zł

 

24

Do ceny za usługę wykonaną po godzinach urzędowania przedsiębiorstwa (7:30- 15:30) w dni robocze oraz wszystkie dni wolne od pracy dolicza się 20% ceny

 

  25

Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

203,25 zł

 

Pozostałe usługi niewymienione w powyższym cenniku

wg indywidualnej kalkulacji

 

Koszty odcięcia i uczynienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do celów windykacyjnych.

L.p.

Opis usługi

Cena netto

1

Koszty zamknięcia przyłącza wodociągowego na zasuwie domowej

100,00 zł

2

Przywrócenie dostawy wody – odkręcenie zasuwy na przyłączu wodociągowym

100,00 zł

3

Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności

142,28 zł

4

Montaż wodomierza wraz z plombowaniem

142,28 zł

 

W sytuacji, gdy zamknięcie oraz ponowne uczynienie przyłącza wodociągowego wymagać będzie podjęcia innych prac niż wyżej wymienione, koszty kalkulowane będą indywidualnie.

5

 Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej

150,41 zł

6

Uczynnienie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej

150,41 zł

 

W sytuacji, gdy zamknięcie oraz ponowne uczynienie przyłącza kanalizacyjnego wymagać będzie podjęcia innych prac niż wyżej wymienione, koszty kalkulowane będą indywidualnie.

7

Koszty wyjazdu pracownika, oddelegowanego w celu zamknięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, któremu dłużnik ureguluje całość zadłużenia

44,72 zł

8

Odcięcie przyłącza wodociągowego poprzez zespawanie zasuwy

203,25 zł

9

Uczynnienie przyłącza wodociągowego poprzez usuniecie spawu

203,25 zł