Kanalizacja w Tuchomiu

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TUCHOMIU

 

Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w miejscowości Tuchom (lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa, ul. Wodnika) z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie”

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z siedzibą w miejscowości Sierakowice.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 11500 mb;

 • budowę przykanalików do granic działek i posesji – ok 1410 mb;

 • budowę sieci kanalizacji tłocznej - ok 5350 mb;

 • budowę przepompowni ścieków – 7 kpl.;

 

Załącznik graficzny inwestycji:

mapa

 

Przebudowa przepompowni ścieków w Żukowie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

  

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ŻUKOWIE

 

 Informujemy, że dnia 27 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie”

 

Wykonawcą robót jest Stanisław Hirsz, Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „HIRSZ” z siedzibą w miejscowości Stężyca.

 

 Inwestycja obejmuje:

  

 • Budowę nowej studni przepompowi ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym;

 • Budowę bramownicy stalowej z wciągarką elektryczną do wyciągania pomp;

 • Budowę zadaszenia nad stanowiskiem pomp;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów tłocznych wraz z wyposażeniem;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów grawitacyjnych wraz z wyposażeniem;

 • Przebudowę istniejącego kolektora tłocznego wraz z włączeniem do istniejącego rurociągu DN 400;

 • Przebudowę istniejących komór rozdziału i odpływów do zbiorników otwartych;

 • Budowę nowego piaskownika (kanału betonowego) wraz z separatorem piasku i wykonanie obejścia awaryjnego;

 • Wymianę kraty ręcznej na nową;

 • Budowę nowego budynku dla kraty i piaskownika;

 • Budowę nowego budynku murowanego i wyposażenie go w nowe szafy sterownicze dla przepompowni, kraty i piaskownika oraz w „SZR”;

 • Wymianę części ogrodzenia na nowe;

 • Przebudowę studni wodomierzowej i doprowadzenie wody do ciągów technologicznych kraty i przepompowni ścieków;

 • Utwardzenie dojazdów i oświetlenie terenu;

 • Renowacja i remont osadników otwartych wraz z wyposażeniem;

 • Likwidacja części obiektów na terenie objętym projektem.

 

Przewidywany termin zakończenia zadania: grudzień 2019 r.

 

Modernizacja wodociągu w Chwaszczynie’’

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. GDYŃSKIEJ, POLNEJ I REWERENDA W MIEJSCOWOŚCI CHWASZCZYNO

 

Ruszyła modernizacja sieci wodociągowej o długości 2,79 km wzdłuż ulicy Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda w miejscowości Chwaszczyno.

 

Obecnie sieć wodociągowa jest w złym stanie technicznym, na skutek pęknięć rur dochodzi do wycieków i awarii powodujących straty wody, przerwy w dostawach wody lub obniżenie ciśnienia. Modernizacja sieci usprawni funkcjonowanie wodociągu, zminimalizuje przerwy w dostawach wody oraz poprawi parametry fizykochemiczne (zapach, smak, barwę). Ponadto ograniczenie awaryjności systemu i strat wody będzie też przyczyniać się do jej oszczędności. Wariant ten w największym stopniu wpłynie zatem na podniesienie warunków bytowych i standardu życia mieszkańców.

 

Wykonawcą robót jest ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu.

 

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizacja - Rębiechowo, Czaple, Leźno

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŻUKOWO DLA CZĘŚCI M. RĘBIECHOWO, CZAPLE I LEŹNO

 

 

Rozpoczynamy kolejny etap prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Żukowo. Roboty prowadzone będą w miejscowościach Rębiechowo, Czaple i Leźno. Jest to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w skali całego projektu i z tego powodu podzielone zostało na 4 części.

 

16 lipca 2018 r. podpisano umowy na pierwsze dwie części.

Wykonawcami robót są:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc - wykonawca Części 1 (Etap I);   - kierownik budowy Radosław Romaniuk tel. 505-256-656

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk – wykonawca Części 2 (Etap II). - kierownik budowy Tomasz Cwaliński tel. 603-598-285

 

Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu/wrześniu i potrwają do końca stycznia 2019 r.

 

Poniżej zamieszczono załącznik graficzny przedstawiający zakres planowanych prac:

 

Pozostały zakres robót budowlanych tj. Część 3 (Etap I) i Część 4 (Etap II) zostanie ogłoszony w drodze postępowania przetargowego w IV kwartale 2018 r. z planowanym terminem wykonania do końca  I kwartału 2020 r.